Gebruiksvoorwaarden UWLR testvoorziening


 1. Dienst specifieke definities
  1. De Dienst genaamd UWLR testvoorziening: de voorziening waarmee Tester kan testen aan de hand van testgegevens of zij de UWLR standaard goed geïmplementeerd heeft.
  2. UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten, de standaard die de uitwisseling van leerlinggegevens en leerresultaten tussen applicaties faciliteert.
  3. Tester: gebruiker van de Dienst
  4. Het gebruik van de Dienst door Tester is beperkt tot hetgeen de in deze gebruiksvoorwaarden is geregeld.
 2. Verplichtingen Tester
  1. Het gebruik van de Dienst is kosteloos.
  2. Het gebruik van de Dienst is enkel toegestaan met testdata, het testen met data dat (mogelijk) persoonsgegevens bevat is nadrukkelijk niet toegestaan.
  3. Tester neemt maatregelen om te voorkomen dat testdata persoonsgegevens bevat.
 3. Intellectueel eigendomsrecht
  1. Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Dienst is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat het om een getoonde pagina c.q. Dienst van Kennisnet is.
  2. Op (onderdelen van) de Dienst rusten intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrecht, waarvan Kennisnet rechthebbende is. Het is Tester toegestaan de Dienst zelf te gebruiken en op een beeldscherm te laden, bekijken en desgewenst af te drukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij Kennisnet daar expliciet toestemming voor geeft.